Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Onureg 300 mg filmomhulde tabletten

Werkzame stof: AZACITIDINE
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MANNITOL (D-) (E 421)
POLYETHYLEENGLYCOL (E 1521)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TITAANDIOXIDE (E 171)


Registratienummer: EU/1/21/1556
Datum verstrekking handelsvergunning: 17 juni 2021
Niet beschikbaar