Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Travatan 40 microgram/ml oogdruppels, oplossing

Werkzame stof: TRAVOPROST
Hulpstoffen: BOORZUUR (E 284)
MACROGOLGLYCEROLHYDROXYSTEARAAT
MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
POLYQUATERNIUM-1
PROPYLEENGLYCOL (E 1520) 7,5 mg/ml
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/01/199
Datum verstrekking handelsvergunning: 27 november 2001
Niet beschikbaar